Komunikaty

Syndyk Masy Upadłości

Budo - Stone sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Boernera 7, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,

niniejszym informuje o:

I) możliwości zakupu:

1)  zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której skład wchodzą:  

a) prawo własności nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, położonej przy ul. I. Boernera 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim, obejmującej działki nr 4/117; 4/174; 20/2; 4/20; 4/170; 4/171; 4/112, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00047973/2 oraz KI1O/00050558/1,

b) prawo własności ruchomości w postaci wyposażenia produkcyjnego w tym maszyn, urządzeń, mebli, szczegółowo opisanych w Spisie Ruchomości sporządzonym przez Syndyka Masy Upadłości,

za łączną cenę nie niższą niż:

3.600.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych 00/100) netto.

2)  prawa własności nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, położonej w Strzelinie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00016515/6 oraz WR1T/00037495/2 – za cenę nie niższą niż 182.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) netto.

Z zastrzeżeniem, że Syndyk będzie miał możliwość bezkosztowego składowania wyrobów gotowych w postaci wyrobów granitowych na nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Osoby zainteresowane nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa z punktu 1) winny składać oferty w zamkniętej i nieprzezroczytej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Budo - Stone sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,  natomiast osoby zainteresowane nabyciem prawa własności nieruchomości w Strzelinie z punktu 2) winny składać oferty w zamkniętej i nieprzezroczytej kopercie z dopiskiem: „ Oferta na zakup przedsiębiorstwa Budo Stone sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim - nieruchomość Strzelin”, bądź osoby zainteresowane zakupem z punktu 1) i 2) winny składać oferty w zamkniętej i nieprzezroczytej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na zakup przedsiębiorstwa Budo Stone sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z nieruchomością w  Strzelinie”.

bezpośrednio do Biura Syndyka lub przesyłką poleconą na adres:

Kochanowski i Wspólnicy spółka komandytowa

ul. Wojska Polskiego 7/5

25 - 364 Kielce

w terminie 30 dni od daty obwieszczenia, czyli do 18 marca 2021 roku. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o zachowaniu przez oferenta terminu do złożenia oferty decyduje data jej wpływu do kancelarii Syndyka. Kancelaria Syndyka pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 15:00, adres: ul. Wojska Polskiego 7/5, 25 – 364 Kielce.

 

         W treści oferty, złożonej w języku polskim, należy podać, co najmniej, następujące informacje i oświadczenia, a także załączyć do niej następujące dokumenty:

• dane oferenta: imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania w przypadku osób fizycznych, nazwę lub firmę i adres siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna,

• określenie przedmiotu oferty,

• oświadczenie woli zawarcia z syndykiem umowy sprzedaży z podaniem w walucie polskiej oferowanej ceny netto zakupu przedmiotu sprzedaży,

• oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym, faktycznym oraz prawnym przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży,

• aktualny odpis z właściwego rejestru z podpisami osób uprawnionych do reprezentacji (w przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi),

• w przypadku oferentów składających oferty przez pełnomocników - pełnomocnictwo udzielone stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego, pod rygorem niedopuszczenia do działania winno być opatrzone podpisami notarialnie poświadczonymi.

Jednocześnie osoba składająca ofertę zobowiązana jest przed złożeniem oferty wpłacić wadium w wysokości 10% wartości składnika bądź składników, których dotyczy oferta, tj.:

1)      w przypadku oferty na łączny zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z nieruchomością w Strzelinie wadium będzie wynosić 378.200,00 zł;

2)      w przypadku oferty zakupu prawa własności nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z ruchomościami wadium będzie wynosić 360.000,00 zł;

3)      w przypadku oferty zakupu prawa własności nieruchomości w Strzelinie wadium będzie wynosić 18.200,00 zł.

W przypadku zakupu składników z punktów 2-3 odpowiednie kwoty wadium należy zsumować.

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Masy Upadłości (nr rachunku: 14 1240 1372 1111 0010 6644 3736) z dopiskiem „wadium-sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Budo-Stone, wadium nieruchomości w Strzelinie, wadium zorganizowanej/Strzelin”.

Oferty osób, które nie wpłaciły kwoty wadium nie będą brane przez Syndyka pod uwagę.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia z Syndykiem umowy sprzedaży na warunkach określonych w warunkach sprzedaży.

Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w siedzibie Syndyka od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 15:00 adres: ul. Wojska Polskiego 7/5, 25 – 364 Kielce. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 507-284-908.

W tych wyjątkowych dniach
chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów
z podjętych wyzwań.

 
Konkurs na System Identyfikacji Wizualnej Polskiego Związku Kamieniarstwa został rozstrzygnięty.
 
Wpłynęły 64 projekty, 3 z nich nie spełniały wymogów formalnych, ocenie poddano 61 prac.
 
Jury konkursowe pracowało w składzie: 
Krzysztof Skolak – prezes PZK
Klaudia Matusiak – członek PZK
Tomasz Rogala – członek PZK
Paweł Rosiński – projektant, grafik
dr hab. Krzysztof Chróścielewski – projektant, grafik
Wojciech Domagalski – projektant, grafik
 
Zadaniem jurorów była ocena prac wg następujących kryteriów:
• spełnienie warunków i wytycznych regulaminu
• oryginalność: 40%
• czytelność i jakość podania graficznego: 20%
• funkcjonalność 40%
 
Jury dokonało analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami. Obrady odbyły się z zachowaniem anonimowości, a dane osobowe zwycięzców zostały otworzone i odczytane już po zakończeniu obrad.
 
Postanowiono przyznać główną nagrodę i wyróżnienie.
 
Bardzo serdecznie dziękujemy Jurorom za poświęcony prywatny czas i społeczną pracę w komisji konkursowej. Państwa wrażliwość, wiedza i doświadczenie umożliwiły dokonanie ostatecznego wyboru.
 
Najserdeczniej dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie. Dzięki Państwa zaangażowaniu śmiało możemy mówić o wysokim poziomie prac i trudnym zadaniu jakim było wyłonienie nie tylko zwycięzcy, ale przede wszystkim znaku, który będzie przez najbliższe lata symbolizował Polski Związek Kamieniarstwa.  
 
Decyzją Jury tytuł zwycięzcy i nagrodę główną w kwocie 5.000 zł brutto postanowiono przyznać dla zespołu projektowego w składzie: pani Ewelina Cis i pan Konrad Maciejewicz z Warszawy (kod pracy 29245).  
 
Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 2.000 zł brutto otrzymuje pan Andrzej Dobosz z Poznania (kod pracy 42611).
 
Gratulujemy!

Poniżej komunikat MTP:

 

"Szanowni Państwo,

 

w związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie, mając jednocześnie na uwadze opinie naszych Partnerów biznesowych i dbałość o najwyższą jakość realizowanych wydarzeń, Zarząd Grupy MTP podjął decyzję o przeniesieniu Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA oraz Targów Maszyn i Komponentów do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad WINDOOR-TECH na termin 23-26 listopada 2021 roku. Tym samym, chcąc wzmocnić wzajemną synergię kilku wydarzeń targowych, naturalną była decyzja o organizacji Targów Branży Kamieniarskiej STONE wraz z targami BUDMA oraz WINDOOR-TECH, w tym samym terminie.

 

W międzyczasie pragniemy serdecznie Państwa zaprosić do udziału w wydarzeniach w formule on-line, które przygotowujemy, a które poruszać będą najważniejszą, najbardziej aktualną problematykę branży, będąc jednocześnie przestrzenią prezentacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
O szczegółach poinformujemy Państwa już wkrótce.

 

Jesteśmy przekonani, że przerwa w organizacji targów, a także lokalizacja ekspozycji i wydarzeń targów STONE w terminie zbieżnym z targami BUDMA i WINDOOR-TECH sprawi, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze większym gronie i w wyjątkowej atmosferze, która od lat przyciąga do Poznania profesjonalistów z całego świata.

 

Już teraz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w targach, które odbędą się w dniach 23-26.11.2021 roku. Do zobaczenia!

 

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Zespół Targów STONE"

Ze względu na zagrożenie epidemiczne Burmistrz Strzegomia zamknął do odwołania CAS Karmel w którym m.in. mieści się Biuro Zarządu PZK. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 74 855-12-28

Polski Związek Kamieniarstwa ogłasza konkurs na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej.

 

Praca konkursowa składa się z graficznego projektu SIW w skład, którego wchodzą:

 • logotyp
 • wizytówka (format 90 x 50 mm)
 • papier firmowy (format A4)
 • koperta ( format DL 220 x 110 mm)
 • szablon prezentacji PowerPoint

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną wersję projektu każdego podpunktu.

 

Organizator przyjął następujące założenia:

 • logotyp musi kojarzyć się z kamieniarstwem 
 • projektowany znak graficzny powinien być czytelny w każdym z wymienionych wyżej formatów

Jeśli chodzi o funkcjonalność projektu oczekiwania Organizatora są następujące:

 • logotyp powinien być możliwy do wykonania za pomocą dłuta i młotka
 • kolorystyka SIW powinna nawiązywać do kolorów ziemi, SIW powinien również być czytelny w wersji czarno-białej
 • opracowany SIW powinien być graficzne spójny w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej

Nadesłane prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • spełnienie warunków i wytycznych Regulaminu (prace nie spełniające warunków i wytycznych określonych w Regulaminie, nie będą podlegały dalszej ocenie);
 • oryginalność: 40%; 
 • czytelność i jakość podania graficznego: 20%;
 • funkcjonalność 40%; 

 

Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz ocenę prac konkursowych sprawować będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu, składające  się ze specjalistów z zakresu grafiki projektowej oraz przedstawicieli związku.

 

W konkursie zostanie przyznana nagroda pieniężna dla zwycięskiej koncepcji w wysokości 5.000 zł brutto. Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł brutto dla pracy wyróżnionej.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej i do innego rozdziału nagród, zależnie od poziomu prac uczestników. 

 

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście w dniach: 16-20.11.2020 od godz. 9.00 do 15.00 do biura Organizatora w Strzegomiu przy ul. Niepodległości 22 lub przesłać na adres Polski Związek Kamieniarstwa ul. Niepodległości 22 58-150 Strzegom z dopiskiem „Konkurs SIW” do dnia 20.11.2020 (obowiązuje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki). 

 

AKTUALIZACJA z dnia 03.11.2020

Często pojawia się pytanie o dopuszczalny format pliku, w którym należy zapisać pracę konkursową. Uczestnicy pytają czy mogą użyć pliku z rozszerzeniem .ai czyli formatu programu Adobe Ilustrator. Organizator przychyla się do tej prośby i niniejszym doprecyzowuje to zdanie regulaminu:

Całość materiału zawarta na nośniku danych: pendrive lub płyta CD, w pliku PDF oraz jednym z formatów: CDR, AI lub DXF.

 

 

regulamin konkursu

 

Syndyk Masy Upadłości

Budo - Stone sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Boernera 7, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,

niniejszym informuje o:

1) możliwości zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której skład wchodzą:  

a) prawo własności nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, położonej przy ul. I. Boernera 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim, obejmującej działki nr 4/117; 4/174; 20/2; 4/20; 4/170; 4/171; 4/112, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00047973/2 oraz KI1O/00050558/1,

b) prawo własności ruchomości w postaci wyposażenia produkcyjnego w tym maszyn, urządzeń, mebli, szczegółowo opisanych w Spisie Ruchomości sporządzonym przez Syndyka Masy Upadłości,

c) prawo własności nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, położonej w Strzelinie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00016515/6 oraz WR1T/00037495/2

za łączną cenę nie niższą niż:

6.138.000,00 zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100) netto.

2) możliwości zakupu poszczególnych składników przedsiębiorstwa za następujące ceny minimalne:

a)  prawo własności nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, położonej przy ul. I. Boernera 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim, obejmującej działki nr 4/117; 4/174; 20/2; 4/20; 4/170; 4/171; 4/112, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00047973/2 oraz KI1O/00050558/1 – za kwotę nie niższą niż 1.739.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) netto;

b) prawo własności ruchomości w postaci wyposażenia produkcyjnego w tym maszyn, urządzeń, mebli, szczegółowo opisanych w Spisie Ruchomości sporządzonym przez Syndyka Masy Upadłości – za kwotę nie niższą niż 4.105.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto pięć tysięcy złotych 00/100) netto;

c) prawo własności nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, położonej w Strzelinie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00016515/6 oraz WR1T/00037495/2 – za kwotę nie niższą niż 294.000,00 (słownie: trzysta dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) netto.

Z zastrzeżeniem, że zakup nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim (pkt 2a) może odbyć się dopiero po sprzedaży ruchomości (pkt 2b) bądź łącznie ze sprzedażą tych ruchomości bądź po ustaleniu z nabywcą tejże nieruchomości możliwości bezkosztowego składowania niesprzedanych ruchomości.

 

Osoby zainteresowane łącznym nabyciem prawa własności ww. nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności ruchomości (pkt 1) bądź zainteresowane nabyciem któregoś z opisanych składników (pkt 2a-2c) winny składać oferty w zamkniętej i nieprzezroczytej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Budo - Stone sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim/Oferta na zakup składnika przedsiębiorstwa Budo Stone sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim + krótka nazwa składnika (np. nieruchomość Ostrowiec Św./ruchomości Ostrowiec Św./nieruchomość Strzelin)” bezpośrednio do Biura Syndyka lub przesyłką poleconą na adres:

Kochanowski i Wspólnicy spółka komandytowa

ul. Wojska Polskiego 7/5

25 - 364 Kielce

w terminie 30 dni od daty obwieszczenia. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o zachowaniu przez oferenta terminu do złożenia oferty decyduje data jej nadania w placówce pocztowej operatora publicznego.

W treści oferty, złożonej w języku polskim, należy podać, co najmniej, następujące informacje i oświadczenia, a także załączyć do niej następujące dokumenty:

• dane oferenta: imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania w przypadku osób fizycznych, nazwę lub firmę i adres siedziby jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna,

• określenie przedmiotu oferty,

• oświadczenie woli zawarcia z syndykiem umowy sprzedaży z podaniem w walucie polskiej oferowanej ceny netto zakupu przedmiotu sprzedaży,

• oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym, faktycznym oraz prawnym przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży,

• aktualny odpis z właściwego rejestru z podpisami osób uprawnionych do reprezentacji (w przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi),

• w przypadku oferentów składających oferty przez pełnomocników - pełnomocnictwo udzielone stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego, pod rygorem niedopuszczenia do działania winno być opatrzone podpisami notarialnie poświadczonymi.

Jednocześnie osoba składająca ofertę zobowiązana jest przed złożeniem oferty wpłacić wadium w wysokości 10% wartości składnika bądź składników, których dotyczy oferta, tj.:

1) w przypadku oferty na łączny zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa wadium będzie wynosić 613.800,00 zł;

2) w przypadku oferty zakupu prawa własności nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim wadium będzie wynosić 173.900,00 zł;

3) w przypadku oferty zakupu prawa własności ruchomości wadium będzie wynosić 410.500,00 zł;

4) w przypadku oferty zakupu prawa własności nieruchomości w Strzelinie wadium będzie wynosić 29.400,00 zł.

W przypadku zakupu kilku składników z punktów 2-4 odpowiednie kwoty wadium należy zsumować.

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Masy Upadłości (nr rachunku: 14 1240 1372 1111 0010 6644 3736) z dopiskiem „wadium-sprzedaż z wolnej ręki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Budo-Stone/wadium-sprzedaż nieruchomości Budo-Stone w Ostrowcu Św./wadium-sprzedaż nieruchomości Budo-Stone w Strzelinie/wadium-sprzedaż ruchomości Budo-Stone w Ostrowcu Św.”.

Oferty osób, które nie wpłaciły kwoty wadium nie będą brane przez Syndyka pod uwagę.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia z Syndykiem umowy sprzedaży na warunkach określonych w warunkach sprzedaży.

Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w siedzibie Syndyka w godz. od 10:00 do 15:00 adres: ul. Wojska Polskiego 7/5, 25 – 364 Kielce. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 507-284-908.

 

Od 1. października bieżącego roku rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe będą dostępne w CEIDG. Jest to efekt współpracy Związku Rzemiosła Polskiego z Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju.
Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski zostaną objęci tym rozwiązaniem. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali uprawnienia przed 1.10.2020 mogą wnioskować o wpis w CEIDG. W tym celu należy zwrócić się do Izby Rzemieślniczej.

Wniosek CEIDG

Niedawno poprosiliśmy Was o wypełnienie ankiety dotyczącej wpływu pandemii na działalność firm z naszej branży. W poniższym pliku PDF znajdziecie Państwo wyniki. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Wyniki ankiety

Aby starać się o wsparcie dla branży kamieniarskiej, potrzebujemy przedstawić jak najdokładniej sytuację, w jakiej się ona znajduje. Jeżeli uda nam się zebrać odpowiednio dużą, a zatem reprezentatywną grupę badawczą, to informacje w ten sposób pozyskane pozwolą teraz i w przyszłości skutecznie poszukiwać najlepszych rozwiązań umożliwiających nie tylko przetrwanie w kryzysowym momencie, ale także długofalowy rozwój.
Prosimy zatem o poświęcenie kilku minut i odpowiedzenie na pytania zawarte w anonimowej ankiecie. Wyniki będą poddane grupowaniu i w sposób zbiorczy pokażą w jakiej sytuacji znajdujemy się obecnie.

LINK DO ANKIETY

Nasz fanpage
PZK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Najbliższe wydarzenie
12.01.2024

XX Kongres Kamieniarski

Miejsce spotkania
Międzyzdroje

Zapytaj eksperta

Nasze grono ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzieć na dręczące Cię pytania.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia