Aktualności

Ze względu na zagrożenie epidemiczne Burmistrz Strzegomia zamknął do odwołania CAS Karmel w którym m.in. mieści się Biuro Zarządu PZK. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 74 855-12-28

Polski Związek Kamieniarstwa ogłasza konkurs na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej.

 

Praca konkursowa składa się z graficznego projektu SIW w skład, którego wchodzą:

 • logotyp
 • wizytówka (format 90 x 50 mm)
 • papier firmowy (format A4)
 • koperta ( format DL 220 x 110 mm)
 • szablon prezentacji PowerPoint

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną wersję projektu każdego podpunktu.

 

Organizator przyjął następujące założenia:

 • logotyp musi kojarzyć się z kamieniarstwem 
 • projektowany znak graficzny powinien być czytelny w każdym z wymienionych wyżej formatów

Jeśli chodzi o funkcjonalność projektu oczekiwania Organizatora są następujące:

 • logotyp powinien być możliwy do wykonania za pomocą dłuta i młotka
 • kolorystyka SIW powinna nawiązywać do kolorów ziemi, SIW powinien również być czytelny w wersji czarno-białej
 • opracowany SIW powinien być graficzne spójny w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej

Nadesłane prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • spełnienie warunków i wytycznych Regulaminu (prace nie spełniające warunków i wytycznych określonych w Regulaminie, nie będą podlegały dalszej ocenie);
 • oryginalność: 40%; 
 • czytelność i jakość podania graficznego: 20%;
 • funkcjonalność 40%; 

 

Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu oraz ocenę prac konkursowych sprawować będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu, składające  się ze specjalistów z zakresu grafiki projektowej oraz przedstawicieli związku.

 

W konkursie zostanie przyznana nagroda pieniężna dla zwycięskiej koncepcji w wysokości 5.000 zł brutto. Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł brutto dla pracy wyróżnionej.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej i do innego rozdziału nagród, zależnie od poziomu prac uczestników. 

 

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście w dniach: 16-20.11.2020 od godz. 9.00 do 15.00 do biura Organizatora w Strzegomiu przy ul. Niepodległości 22 lub przesłać na adres Polski Związek Kamieniarstwa ul. Niepodległości 22 58-150 Strzegom z dopiskiem „Konkurs SIW” do dnia 20.11.2020 (obowiązuje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki). 

 

AKTUALIZACJA z dnia 03.11.2020

Często pojawia się pytanie o dopuszczalny format pliku, w którym należy zapisać pracę konkursową. Uczestnicy pytają czy mogą użyć pliku z rozszerzeniem .ai czyli formatu programu Adobe Ilustrator. Organizator przychyla się do tej prośby i niniejszym doprecyzowuje to zdanie regulaminu:

Całość materiału zawarta na nośniku danych: pendrive lub płyta CD, w pliku PDF oraz jednym z formatów: CDR, AI lub DXF.

 

 

regulamin konkursu

 

Syndyk Masy Upadłości

Budo - Stone sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Boernera 7, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,

niniejszym informuje o:

1) możliwości zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której skład wchodzą:  

a) prawo własności nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, położonej przy ul. I. Boernera 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim, obejmującej działki nr 4/117; 4/174; 20/2; 4/20; 4/170; 4/171; 4/112, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00047973/2 oraz KI1O/00050558/1,

b) prawo własności ruchomości w postaci wyposażenia produkcyjnego w tym maszyn, urządzeń, mebli, szczegółowo opisanych w Spisie Ruchomości sporządzonym przez Syndyka Masy Upadłości,

c) prawo własności nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, położonej w Strzelinie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00016515/6 oraz WR1T/00037495/2

za łączną cenę nie niższą niż:

6.138.000,00 zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100) netto.

2) możliwości zakupu poszczególnych składników przedsiębiorstwa za następujące ceny minimalne:

a)  prawo własności nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, położonej przy ul. I. Boernera 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim, obejmującej działki nr 4/117; 4/174; 20/2; 4/20; 4/170; 4/171; 4/112, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00047973/2 oraz KI1O/00050558/1 – za kwotę nie niższą niż 1.739.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) netto;

b) prawo własności ruchomości w postaci wyposażenia produkcyjnego w tym maszyn, urządzeń, mebli, szczegółowo opisanych w Spisie Ruchomości sporządzonym przez Syndyka Masy Upadłości – za kwotę nie niższą niż 4.105.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto pięć tysięcy złotych 00/100) netto;

c) prawo własności nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, położonej w Strzelinie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00016515/6 oraz WR1T/00037495/2 – za kwotę nie niższą niż 294.000,00 (słownie: trzysta dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) netto.

Z zastrzeżeniem, że zakup nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim (pkt 2a) może odbyć się dopiero po sprzedaży ruchomości (pkt 2b) bądź łącznie ze sprzedażą tych ruchomości bądź po ustaleniu z nabywcą tejże nieruchomości możliwości bezkosztowego składowania niesprzedanych ruchomości.

 

Osoby zainteresowane łącznym nabyciem prawa własności ww. nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności ruchomości (pkt 1) bądź zainteresowane nabyciem któregoś z opisanych składników (pkt 2a-2c) winny składać oferty w zamkniętej i nieprzezroczytej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Budo - Stone sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim/Oferta na zakup składnika przedsiębiorstwa Budo Stone sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim + krótka nazwa składnika (np. nieruchomość Ostrowiec Św./ruchomości Ostrowiec Św./nieruchomość Strzelin)” bezpośrednio do Biura Syndyka lub przesyłką poleconą na adres:

Kochanowski i Wspólnicy spółka komandytowa

ul. Wojska Polskiego 7/5

25 - 364 Kielce

w terminie 30 dni od daty obwieszczenia. W przypadku przesłania oferty listem poleconym o zachowaniu przez oferenta terminu do złożenia oferty decyduje data jej nadania w placówce pocztowej operatora publicznego.

W treści oferty, złożonej w języku polskim, należy podać, co najmniej, następujące informacje i oświadczenia, a także załączyć do niej następujące dokumenty:

• dane oferenta: imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania w przypadku osób fizycznych, nazwę lub firmę i adres siedziby jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna,

• określenie przedmiotu oferty,

• oświadczenie woli zawarcia z syndykiem umowy sprzedaży z podaniem w walucie polskiej oferowanej ceny netto zakupu przedmiotu sprzedaży,

• oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym, faktycznym oraz prawnym przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży,

• aktualny odpis z właściwego rejestru z podpisami osób uprawnionych do reprezentacji (w przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi),

• w przypadku oferentów składających oferty przez pełnomocników - pełnomocnictwo udzielone stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego, pod rygorem niedopuszczenia do działania winno być opatrzone podpisami notarialnie poświadczonymi.

Jednocześnie osoba składająca ofertę zobowiązana jest przed złożeniem oferty wpłacić wadium w wysokości 10% wartości składnika bądź składników, których dotyczy oferta, tj.:

1) w przypadku oferty na łączny zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa wadium będzie wynosić 613.800,00 zł;

2) w przypadku oferty zakupu prawa własności nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim wadium będzie wynosić 173.900,00 zł;

3) w przypadku oferty zakupu prawa własności ruchomości wadium będzie wynosić 410.500,00 zł;

4) w przypadku oferty zakupu prawa własności nieruchomości w Strzelinie wadium będzie wynosić 29.400,00 zł.

W przypadku zakupu kilku składników z punktów 2-4 odpowiednie kwoty wadium należy zsumować.

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Masy Upadłości (nr rachunku: 14 1240 1372 1111 0010 6644 3736) z dopiskiem „wadium-sprzedaż z wolnej ręki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Budo-Stone/wadium-sprzedaż nieruchomości Budo-Stone w Ostrowcu Św./wadium-sprzedaż nieruchomości Budo-Stone w Strzelinie/wadium-sprzedaż ruchomości Budo-Stone w Ostrowcu Św.”.

Oferty osób, które nie wpłaciły kwoty wadium nie będą brane przez Syndyka pod uwagę.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia z Syndykiem umowy sprzedaży na warunkach określonych w warunkach sprzedaży.

Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w siedzibie Syndyka w godz. od 10:00 do 15:00 adres: ul. Wojska Polskiego 7/5, 25 – 364 Kielce. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 507-284-908.

 

Od 1. października bieżącego roku rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe będą dostępne w CEIDG. Jest to efekt współpracy Związku Rzemiosła Polskiego z Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju.
Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski zostaną objęci tym rozwiązaniem. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali uprawnienia przed 1.10.2020 mogą wnioskować o wpis w CEIDG. W tym celu należy zwrócić się do Izby Rzemieślniczej.

Wniosek CEIDG

18.września 2020 roku w Złotym Potoku odbył się XXV Walny Zjazd Polskiego Związku Kamieniarstwa. Był to zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium i zatwierdzili sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2019. Tym samym V kadencja władz Związku dobiegła końca.
Na następne cztery lata wybrano nowe władze. Zgodnie ze statutem uchwalonym w listopadzie 2019 roku do Zarządu wybrani zostali (kolejność wg. liczby otrzymanych głosów):
Krzysztof Skolak
Michał Firlej
Jacek Łata
Jan Łobodziec
Michał Ziołowicz
Rafał Frankiewicz
Funkcję Prezesa Polskiego Związku Kamieniarstwa w latach 2020-2024 pełnić będzie po raz drugi Krzysztof Skolak.
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali Klaudia Matusiak, Dariusz Chrzanowski i Konrad Kowalczyk. W Arbitrażu Koleżeńskim spory będą rozpatrywać: Kazimierz Wolski, Michal Misiaszek, Piotr Stopyra, Grzegorz Kwapisiewicz i Wojciech Popielski.
Nowo wybranym władzom życzymy powodzenia, mnóstwa pomysłów i samych trafnych decyzji!
 
 

Kolejny raz w tym roku podejmiemy próbę organizacji ogólnopolskiego Zjazdu PZK. Mamy nadzieję że tym razem pandemia i związane z tym obostrzenia sanitarne nam nie przeszkodzą…
Zarząd postanowił zwołać XXV Walny Zjazd Polskiego Związku Kamieniarstwa, w dniach 18-20. września 2020.
Partnerem wydarzenia będzie firma Optolith. Na miejsce spotkania wybrano Hotel Kmicic Belvedere&Spa w Złotym Potoku, położony ok 30 km od Częstochowy.
Zjazd ma charakter sprawozdawczy i podsumowujący. Zarząd przedstawi członkom PZK sprawozdanie z działalności za rok 2019.
W 2020 roku upływa kadencja obecnych władz, dlatego XXV Zjazd będzie również zjazdem wyborczym, na którym wybrany zostanie Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Arbitraż Koleżeński.

Szczegółowy program spotkania podamy w kolejnym komunikacie.

Osoby chcące wziąć udział w zjeździe prosimy o wypełnienie karty i odesłanie skanu na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania - karta zgłoszeniowa

Wydarzenie odwołane. Nowy termin zostanie podany wkrótce.

 

Szlakiem Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

Zarząd Polskiego Związku Kamieniarstwa we współpracy z firmą TEMPUS Polska z Żar, serdecznie zapraszają do udziału w rowerowej wycieczce kamieniarzy po okolicach Mużakowa. Będzie to wydarzenie, w którym mogą wziąć udział całe rodziny z dziećmi. Uczestnicy pierwszą część dnia spędzą wspólnie, zwiedzając na rowerach, w towarzystwie przewodnika okolice Mużakowa. Przejadą trasę około 20-25 kilometrów, spacerowym tempem, podziwiając przyrodę i turystyczne atrakcje.

Jest ich w okolicy sporo bo sam  Park Mużakowski, znany także jako Park von Muskau lub Muskauer Park, to bez wątpienia jedna z największych atrakcji województwa lubuskiego. Dziś znajduje się na terenie dwóch państw, w polskiej Łęknicy i niemieckim Bad Muskau. Po obu stronach Nysy Łużyckiej znajduje się ponad 700 hektarów historycznego założenia parku, które już w XIX wieku było uznawane za arcydzieło sztuki ogrodniczej. Od 2004 roku widnieje na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Oprócz pałacu i otaczającego go założenia parkowego, ogromną atrakcją jest geologiczne dziedzictwo okolicy. Na tak zwanym Łuku Mużakowa utworzono Światowy Geopark UNESCO, dotychczas jedyny tego typu obiekt w Polsce. Pełen wielobarwnych zbiorników wodnych, nietypowych wzniesień, wąskich dolinek oraz bogactwa flory i fauny zachęca do aktywnego wypoczynku i poznania historii tego niezwykłego obszaru pogranicza polsko – niemieckiego. To idealne miejsce na wyciszenie się, odpoczynek od zgiełku i tłumów.

Bardzo ciekawy opis miejsca znajduje się tutaj: https://zbierajsie.pl/luk-muzakowa-kolorowe-jeziorka/

Druga część dnia to wycieczka indywidualna lub w małych grupach do kilku atrakcji zaproponowanych poniżej. Podajemy również linki do miejsc noclegowych jeśli ktoś zechce podziwiać atrakcje Mużakowa jeszcze w niedzielę.

Wycieczka nie wymaga wcześniejszej rezerwacji czy wpisywania się na listę. Każda kamieniarska rodzina, która będzie miała ochotę pojeździć na rowerze w doborowym towarzystwie jest mile widziana. Wystarczy przyjechać o podanej niżej godzinie na miejsce zbiórki. Mamy nadzieję, że dopisze pogoda a wspólny wypad na rowery będzie kolejną okazją do integracji branży. 

Zachęcamy również osoby niejeżdżące na rowerach do przyjazdu w ten dzień do Mużakowa. Pałac i park są doskonałym miejscem do spaceru również dla osób starszych i rodzin z dziećmi w wózkach. Przez cały dzień na pewno znajdzie się okazja aby grupa rowerowa i piesza się spotkały i wypiły wspólną kawę :)

Plan spotkania

sobota 22 sierpnia 2020 roku

miejsce – Łęknica, Punkt Informacji Turystycznej ulica Hutnicza 19 (obok na parkingu można bezpiecznie zaparkować samochód)

 09.45 - zbiórka uczestników z rowerami, przygotowanie do wyruszenia na trasę. 

 

10.00  - „Czym jest Łuk Mużakowa i co warto tu zobaczyć” – wprowadzenie do wycieczki poprowadzi przewodnik turystyczny Roman Sobera

10.15 - 12.30 przejazd trasą Geościeżki „Dawna kopalnia Babina” i zwiedzanie kolorowych jeziorek. 

12.30 - 14.00 czas na posiłek (organizowany indywidualnie) Miejsce godne polecenia na obiad - Restauracja Mużakowska ul. 1 Maja 8 link: https://hotel-muzakowski.pl/

 14.00 -  każdy z uczestników organizuje przejazd we własnym zakresie lub podgrupach.

 Polecamy (do wyboru):

 -wycieczkę rowerową po Parku Mużakowskim. Można jeździć po polskiej i niemieckiej stronie. Generalnie większa część parku jest w Polsce a sam pałac i zabudowania folwarczne w Niemczech. Po niemieckiej stronie można wypić kawę w kawiarni na pałacowym dziedzińcu. http://cafe-vorwerg-badmuskau.de/

-wyjazd do Parku Głazów Narzutowych (Findlingspark) w Nochtem (23 km) wstęp 5 EUR + parking 1 EUR. Miejsce jest celem wycieczek uwielbianym nie tylko przez pasjonatów geologii i zainteresowanych botaniką, ale też miejscem przygód dla całej rodziny. Prawie 1,5 miliona gości odwiedziło to niesamowite miejsce od czasu jego otwarcia w 2003 roku. Znajdziemy tu 7000 skandynawskich głazów, wplecione w 7 malowniczych ogrodów tematycznych tworzą o każdej porze roku i fascynujące krajobrazy. https://www.findlingspark-nochten.de/index.php/pl/

-Park Rododendronów w Kromlau i słynny Most Diabelski (8 km) brak opłat wstępu, ewentualny parking 1-2 EUR. https://rytmynatury.pl/park-rododendronow-kromlau/

 

Dla osób zainteresowanych nocleg:

-Łęknica Hotel Mużakowski https://hotel-muzakowski.pl/

-Żary Motel Leon https://motelleon.pl/

 

Wypożyczalnia rowerów w Łęknicy (trzeba wcześniej zarezerwować):

-Ośrodek Sportu i Rekreacji

-Hotel Mużakowski

 

Zapraszamy serdecznie.

 Do zobaczenia w Mużakowie/Bad Muskau!

 

Dnia 30.06.2020 po ciężkiej chorobie zmarł kapelan kamieniarzy

ks. kanonik Marek Żmuda

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Niedawno poprosiliśmy Was o wypełnienie ankiety dotyczącej wpływu pandemii na działalność firm z naszej branży. W poniższym pliku PDF znajdziecie Państwo wyniki. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Wyniki ankiety

Dwa (choć wzajemnie połączone) wydarzenia w czerwcu:

1. OGNISKO KAMIENIARSKIE (wstęp wolny)
Serdecznie zapraszamy na ognisko kamieniarskie, które tradycyjnie zapłonie w czerwcu w Strzegomiu w nieczynnym kamieniołomie Bazalt. Organizatorem jest Polski Związek Kamieniarstwa, ale mile widziani są wszyscy ludzi z branży kamieniarskiej bez względu na przynależność związkową. Ognisko (grill) ma charakter składkowy czyli każdy przynosi coś do jedzenia i coś do picia. Organizatorzy zapewniają węgiel, drewno, stoły i dach nad głową.
Gościom spoza Strzegomia możemy pomóc w rezerwacji noclegu.
Spotykamy się ok. 18.30 20. czerwca 2020 w Strzegomiu przy ul. Niepodległości 22.
 
2. WARSZTATY OBRÓBKI GRANITU (liczba miejsc ograniczona, konieczna wcześniejsza rezerwacja)
W ten sam dzień, w tym samym miejscu, odbędą się rano warsztaty kamieniarskie. Tematyka zajęć będzie obejmowała techniki obróbki granitu elektronarzędziami a w szczególności:
- prawidłowe posługiwanie się elektronarzędziami przy pracy na sucho
- cięcie, szlifowanie i polerowanie
- porównanie sposobu obróbki na sucho i na mokro
- ciekawostki, triki, sztuczki i stare narzędzie kamieniarskie ?
 
Zajęcia poprowadzi doświadczony mistrz kamieniarski, uczestnik Mistrzostw Polski 2017 – Zbigniew Zych.
 
Warsztaty są skierowane do praktykujących kamieniarzy chcących poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę. Będą doskonałą okazją aby wysłać swoich pracowników na krótki kurs praktyczny.
Formuła zajęć to indywidualne wykonanie kilku elementów przy wzajemnej wymianie doświadczeń i podglądaniu techniki obróbki.
 
Liczba miejsc na warsztatach ograniczona. Konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna lub mailowa.

Uczestników prosimy o zabranie własnych narzędzi do pracy na sucho i ubrań roboczych.

Czas trwania warsztatów: 9.30-15.30 20.06.2020. Kamieniołom Bazalt w Strzegomiu.
 
Wszyscy uczestnicy warsztatów są zaproszeni na wieczorne ognisko.
 
Kontakt do organizatorów:
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jacek Major 609 399 543

Nasz fanpage
PZK na Facebook

Wszystkie aktualności, komunikaty oraz ciekawostki z życia branży możesz śledzić przez nasz fanpage.

Najbliższe wydarzenie
10-12.01.25

KONGRES KAMIENIARSKI

Miejsce spotkania
Kluszkowce

Zapytaj eksperta

Nasze grono ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów lub odpowiedzieć na dręczące Cię pytania.

Kamień Naturalny - certyfikat autentyczności produktów.

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia